Форум » Об инославных » О никонианском написании имени Иисус. » Ответить

О никонианском написании имени Иисус.

Алексей: Никониане изменили славянское написание и произношение имени Исус на якобы греческое Иисус (Ιησούς). Изменили не столько на греческое, сколько на числительное его значения – ВОСЕМЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ. В качестве доказательства необходимости такого изменения никонианский Собор 1666 – 1667 гг. привёл нумерологические свидетельства из ОККУЛЬТНЫХ, так называемых, «Сивиллиных книг»: «Еще ведательно есть, яко едина от сивилл прорицаше о имени Мессии, глаголющи, яко имя его исполнит число ОСМЬСОТ ОСМЬДЕСЯТ и ОСМЬ; исполняется же сие число гречески пишемым именем Иисус, от него же аще отъимется писма и разорится сия тайна» (Жезл правления. лист. 79). Святые отцы такое учение о мнимой важности численного значения имени Спасителя считали грубейшей ЕРЕСЬЮ, а главный проповедник этой ереси некий чародей Марк был проклят Православной Церковью за это своё учение. Св. Ириней Лионский вот что пишет о еретике Марке: «Есть между сими еретиками некто по имени Марк, хвалящийся быть исправителем своего учителя. Будучи весьма искусен в чародейских проделках, он обольстил ими множество мужчин и женщин и привлек к себе, как обладающему наибольшим знанием и получившему величайшую силу из незримых и неименуемых мест, чрез что является по истине предтечею антихриста» (Св. Ириней Лионский. Против всех ересей. Книга 1. Глава 13); «Исус, он говорит, имеет такое неизреченное происхождение. От Матери всего — первой Четверицы в виде дочери произошла вторая Четверица; и образовалась осмерица, от которой произошла десятерица; таким образом произошли десятерица и осмерица. Десятерица, присоединившись к осмерице и увеличивши ее в десять раз, произвела число восемьдесят. Потом удесятеривши и восемьдесят, породила число восемьсот; так что все число букв, происшедшее из осмерицы, умноженной на десятерицу, есть восемьсот восемьдесят восемь, а это — Исус, ибо имя — Исус, по числу, заключающемуся в буквах, есть восемьсот восемьдесят восемь. И вот для тебя ясно, признаваемое маркосианами, пренебесное происхождение Исуса. Потому, говорят, и алфавит эллинский имеет восемь единиц, восемь десятков и восемь сотен, что указывает на число: восемьсот восемьдесят восемь, т. е., на Исуса, Который состоит из всех сих чисел; и поэтому именуется альфою и омегою в знак происхождения из всего» (Св. Ириней Лионский. Против всех ересей. Книга 1. Глава 15). Нелепость доказательств, заимствуемых еретиками из чисел, букв и слов. 1. Ложность их учения и несостоятельность их вымыслов доказывается еще и тем, что они ищут доказательств то в числах и слогах имен, то в буквах и слогах, а иногда в числах, выражаемых у греков буквами. Тут ясно высказывается запутанность и нелепость, несостоятельность и натянутость их «знания». Ибо они, переводя имя Исус, принадлежащее совершенно иному языку, на греческое счисление, то называют его числом знаменательным (эписимон), так как оно состоит из шести букв, то «Полнотою Осьмериц», так как оно содержит в себе число восьмисоть восьмидесяти восьми. Но они умалчивают о Его греческом имени Сотир, т. е. Спаситель — так как оно не подходит к их вымыслу ни по числу своему, ни по буквам. … 2. Кроме того имя Исус на собственном языке Евреев имеет, как говорит их учение, только две с половиной буквы и означает Господа, содержащего небо и землю; ибо слово Исус на древнем еврейском языке значит Небо, а земля называется (sura usser). Следовательно слово, заключающее и небо и землю, есть Исус. Поэтому, их (еретиков) приложение знаменательного числа не верно, и их счет очевидно опровергается. Ибо, на их собственном языке, греческое слово (Swthr) (Спаситель) имеет пять букв, а на еврейском языке слово Исус имеет две с половиною буквы. Следовательно их число 888 совершенно падает» (Св. Ириней Лионский. Против всех ересей. Книга 2. Глава 24); «Не должно также делать исследование о Боге посредством чисел, слогов и букв, ибо это несостоятельно по причине их различия и разнообразия, а также и потому, что каждое учение, которое теперь кто-либо захотел бы подобным образом измыслить, может извлекать из них доказательства, несовместные с истиною, так как они могут прилагаться к весьма многому, — напротив приводит самые числа и все созданное в согласие с существующим учением истины. Ибо не правило (истины) происходит от чисел, а числа от правила, и не Бог от дел, а дела от Бога. Ибо все от единого и того же Бога» (Св. Ириней Лионский. Против всех ересей. Книга 2. Глава 25); «Имя Исус, по числу, означаемому буквами, есть восемьсот восемьдесят восемь. И вот для тебя ясно, признаваемое маркосиями, пренебесное происхождение Исуса» (Св. Епифаний Кипрский. На восемьдесят ересей. Книга 1. Отделение 3. Глава 9. О маркосиях); «Но плача достойны те, которые толикое богочестие и величие истинно неизреченной силы, и столько дел домостроительства Божия так холодно и насильственно перелагают в алфу и виту и в числа. Кто отделяется от Церкви и последует сим бабьим басням, все те по истине суть самоосужденные, которых Павел повелевает нам по первом и втором наказании отрицаться (Тит. 3, 10. 11.). А ученик Господень Иоанн усилил осуждение их, посоветовав нам и не приветствовать их» (Св. Епифаний Кипрский. На восемьдесят ересей. Книга 1. Отделение 3. Глава 9. О маркосиях); Таким образом, никониане на своём Соборе 1666 – 1667 гг., пытаясь оправдать свой бессмысленный реформаторский порыв, впали в маркосеевскую ересь. А те, кто осмелится отвергать ереси Собора 1666 – 1667 годов и книги «Жезл Правления», участники Собора наложили анафему: «Аще ли кто ныне, начнет прекословити о изложенных винах на соборе сем великом, от святейших вселенских патриарх яже исправиша и узаконоположиша о аллилуйи, и о кресте и о прочих винах, яже писаны в соборном изложении настоящего сего собора, в лето от Божия по плоти рождения 1667 и в книзе ПРАВЛЕНИЯ ЖЕЗЛА, да будет по апостолу Павлу в правду самоосужден и наследник клятве сего собора, писанный в соборном деянии его, яко преслушник Божий, и святых отец правилом противник». Вторая ересь в никонианском написании имени Христа с двумя «и». В слоговом и буквенном его значении. Выписка из Соборной книги «Жезл Правления», лис. 79 об., изд. 1753 г.: «Сицевое есть пресладкое имя Иисус, еже прияхом от елинскаго Иисус, тресложнаго, знаменующаго же, Спаситель, по оному ангельскому извещению, еже ко Иосифу: и наречеши имя ему Иисус: той бо спасет люди своя от грех их. Аще же не будет тресложно, не будет иметь того знаменования: убо подобает сие имя тресложно писать. Паки, сим именем две изображается тайне, по свидетельству некоего мужа премудра: Чрез два слога первая, еже есть, чрез "I" и "И" душа и тело знаменуется Божия Сына воплощенна. Чрез третий паки слог треписменный СУС является Святая Троица. Аще убо един слог оставится, сие таинства знаменование разорится: убо весьма тресложно писати подобает. Еще ведательно есть, яко едина от Сивил прорицаше о имени Мессии глаголющи: яко имя его исполнит число осмь сот осмьдесят и осмь: исполняется же сие число гречески пишемым именем Иисус, от него же аще отъимется писмя. И разорится сия тайн». Тресложному имени Христа придаётся слоговое и буквенное значение: I, И, СУС. Св. Ириней Лионский пишет: «Не должно также делать исследование о Боге посредством чисел, СЛОГОВ и БУКВ, ибо это несостоятельно по причине их различия и разнообразия...». Тут вырисовываются сразу две маркоевские ереси: 1. Числительное значение. 2. Слоговое и буквенное значение. Тут вырисовывается и богохульство. Оно состоит в том, цитата: «Аще убо един слог оставится, сие таинства знаменование РАЗОРИТСЯ...», сиречь, если в имени Христа оставить один слог и произносить его в два слога – Исус, то оно будет РАЗОРИТЕЛЬНЫМ. В этом-то смысле и заключается богохульство никониан на имя Христа. А то, что указано слово «таинства» – это говорит о том, что маркосеевское тресложное имя Иисус – ДОГМАТИЗИРОВАНО как единственное правильное. Есть на чем задуматься!

Ответов - 3

Марина: вообще, правильнее всего было бы писать имя Господа. употребляя титло, потому что при написании имени Исус тоже число 888 не получается

Алексей: Марина Вы невнимательно читали. Викентий Лиринский пишет, цитата: «Не должно также делать исследование о Боге посредством чисел,..».

Алексей: Никониане имя Iиcyc догматировали, в прямом смысле. Как так, возникнет вопрос. Для начала мотрим выписку из Соборной книги «Жезл Правления», лис. 79 об., сооруженной Собором 1666 – 1667 гг.: «Сицевое есть пресладкое имя Iисус, еже прияхом от елинскаго Iисус, тресложнаго, знаменующаго же, Спаситель, по оному ангельскому извещению, еже ко Иосифу: и наречеши имя ему Iисус: той бо спасет люди своя от грех их. Аще же не будет тресложно, не будет иметь того знаменования: убо подобает сие имя тресложно писать. Паки, сим именем две изображается тайне, по свидетельству некоего мужа премудра: Чрез два слога первая, еже есть, чрез "I" и "И" душа и тело знаменуется Божия Сына воплощенна. Чрез третий паки слог треписменный "СУС" является Святая Троица. Аще убо един слог оставится, сие таинства знаменование разорится: убо весьма тресложно писати подобает. Еще ведательно есть, яко едина от Сивил прорицаше о имени Мессии глаголющи: яко имя его исполнит число осмь сот осмьдесят и осмь: исполняется же сие число гречески пишемым именем Iисус, от него же аще отъимется писмя. И разорится сия тайн». Тресложному имени Христа придаётся слоговое и буквенное значение: I, И, СУС. То есть, как уже сказано в соборной книге, в никонианском имени Христа 1-ый слог «I» – это Душа; 2-ой слог «и» – это Тело; 3-ий слог «СУС» – это Троица. В этом значении имя Iиcyc и ДОГМАТИЗИРОВАНО как Душа, Тело и Троица. А дониконовское написание Icyc никониане выбросили как догматически неправильное, разорительное, поскольку в нём нет ни Души, ни Тела, ни Троицы. А теперь читаем выписку из книги «Ответы Никифора Феотоки», цитата: «Имя Христово Iисус составил Бог из ТРЕХ СЛОГОВ (на всех языках, что ль?), да покажет ТАИНСТВО ТРЕХ ЕДИНОСУЩНЫХ ИПОСТАСЕЙ, в едином Божественном естестве соединенных: и сие то имя, искушением врага рода человеческого предшественники ваши (понятно, что древлеправославные) исказить дерзнули, отняв от него един слог и сделав чудовищным и ничего не значущим» («Ответы Никифора Феотоки» на 20 глав, гл. 7). Никонианский митрополит Питирим также догматизирует имя Iисус. «У насъ же в Россiи, — богословствует Питирим, — множайшiи неискуснiи отъ невѣдѣнiя обыкоша глаголати Iсусъ, а не Iисусъ: сего ради всячески подобаетъ Спасителево имя писати и глаголати Iисусъ, а не Iсусъ. Аще ли же и сокращенно написано будетъ подъ титломъ Iсъ, но глаголати Iисусъ, а не Iсусъ, понеже есть въ толкованiи въ таковомъ глаголанiи различiе: Iисусъ бо три слога будетъ, а Iсусъ два слога, зане первый слогъ I, вторый же слогъ И, третiй же слогъ СУСЪ, и будетъ тако три слога Iисусъ, а не два Iсусъ». «Намъ подобаетъ такожде писати тресложно сице Iисусъ, а не двоесложно Iсусъ, понеже есть въ томъ велiе различiе по греческому языку. У нихъ бо знаменуетъ IСОСЪ, по нашему то будетъ равный; по ихже языку УСЪ, то по нашему будетъ ухо; и тѣ два реченiя егда во едино сложиши, и будетъ Iсусъ, еже глаголется равноухiй, но не буди нам тако нарицати Христа Спасителя. И сего ради лучше есть писати Iисусъ, неже Iсусъ. ДА И ГЛАГОЛЕМЪ ВЪ ТРИ СЛОГА, ЗНАМЕНАЮЩЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО И ИСЦѢЛИТЕЛЯ, А НЕ ВЪ ДВА СЛОГА, ЗНАМЕНАЮЩЕ РАВНОУХАГО» («Пращица», лис. 231 об. – 232). По мысли никониан, имя Христа должно быть трехсложным на всех языках всего мира: и англичане, и индийцы, и французы, и китайцы обязаны, если они христиане, не иначе писать и произносить имя Христа, как только Iисус – в три слога. Да, никониане догматизировали Iисус. Да, никониане придали имени Iисус астрологическое значение (Сивилл) – буквенное и числовое. А дониконовское Icyc никониане похулили РАЗОРИТЕЛЬНЫМ, ЧУДОВИЩНЫМ и НИЧЕГО НЕ ЗНАЧУЩИМ. Ну и никониане нам за это: «мол, если вы не оставите доникононовское Icyc и не примете никоновское Iисус, то мы вас за это будем гнобить». И никониане за это древлеправославных христиан гнобили — и гнали, и преследовали, и убивали. Только что никонианам это дало? Да ничего – ни в моральном плане, ни в духовном.
полная версия страницы